Polityka prywatności

Jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe?

Ta strona ma na celu zapoznanie Państwa z tym w jaki sposób Webio dysponuje Państwa danymi i jak je przetwarza

W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące stosunku w ramach danych osobowych z Webio Grzegorz Wołoszyn. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług Webio oraz wszelkich powiązanych usług (zwanych dalej „Serwis”). Warunki regulujące korzystanie z Serwisu zostały określone w Regulaminie korzystania z Serwisu.
Celem niniejszej Polityki jest:
 1. Zagwarantowanie zrozumienia, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
 2. Wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe;
 3. Wyjaśnienie praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy prywatność.
Być może masz świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. Prawa przyznane osobom fizycznym, dostępne w zakresie, w jakim jest to możliwe oraz z wyjątkiem przypadków, w których jest to ograniczone przez obowiązujące prawo, są następujące:
 • prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
 • prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu —
  • prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;
 • prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt.
Gromadzimy dane osobowe przy następujących okazjach:
 1. Kiedy rejestrujesz się w Serwisie Webio — kiedy rejestrujesz się w Serwisie, gromadzone będą określone dane osobowe, aby użytkownik mógł korzystać z Serwisu (szczegółowo opisane w sekcji "Dane osobowe, które gromadzimy")
 2. Od stron trzecich — w procesie rejestracji, przenoszenia i zgłaszania domen internetowych. Webio występuje w tym przypadku jako procesor danych.
W poniższych tabelach wyszczególniliśmy kategorie danych osobowych, jakie gromadzimy i wykorzystujemy:
 

Kategorie danych osobowych

Opis kategorii

Dane rejestracyjne konta

Są to dane osobowe, które podajesz lub które zbieramy w celu umożliwienia rejestracji i korzystania z Serwisu (nie wszystkie są obowiązkowe i zależą od tego, kto jest właścicielem konta): imię i nazwisko, adres (miasto, kod, ulica, nr domu), odpowiedź na pytanie bezpieczeństw (nie musi ale może zawierać dane osobowe), nazwa firmy, adres e-mail, kontaktowy numer telefonu, adres do korespondencji, numer PESEL, numer NIP, numer REGON, numer telefonu do powiadomień SMS

Dane o użytkowaniu Serwisu

Są to dane osobowe gromadzone podczas korzystania z Serwisu — mogą one obejmować: operacje przeprowadzane w Serwisie wraz z przypisanymi do nich adresami IP i godzinami wykonania, zapis komunikacji serwerów pocztowych, zapis komunikacji serwerów WWW, zapis komunikacji serwerów FTP

Dane dotyczące płatności

W celu realizacji płatności elektronicznych przetwarzane są: imię i nazwisko, adres (miasto, kod, ulica, nr domu), numer telefonu

 

Powody, dla których Webio przetwarza Twoje dane osobowe („cele przetwarzania”)

Podstawa prawna umożliwiająca przetwarzanie danych

Kategorie danych osobowych

W celu zapewniania, personalizowania oraz udoskonalania korzystania z Serwisu

 • Realizacja umowy

 • Uzasadnione interesy

 • Dane rejestracyjne konta

 • Dane o użytkowaniu Serwisu

W celu komunikowania się z Tobą w kwestiach związanych z Serwisem.

 • Realizacja umowy

 • Uzasadnione interesy

 • Dane rejestracyjne konta

 • Dane o użytkowaniu Serwisu

W celu przetwarzania Twoich płatności lub zapobiegania oszustwom bądź wykrywania oszustw

 • Realizacja umowy

 • Spełnienie wymogów prawnych

 • Uzasadnione interesy

 • Dane dotyczące płatności

W celu komunikowania się z Tobą, bezpośrednio bądź za pośrednictwem któregoś z naszych partnerów, w celach:

 • marketingowych,

 • badawczych,

 • uczestnictwa w konkursach, ankietach i loteriach,

 • promocyjnych,

poprzez wiadomości e-mail, powiadomienia lub inne wiadomości, na podstawie każdej przekazanej nam przez Ciebie zgody.

 • Zgoda

 • Uzasadnione interesy

 • Konkursy, ankiety oraz loterie

 • Dane marketingowe

Webio nie udostępnia administrowanych danych poza granice kraju ani do firm trzecich z wyłączeniem operacji wymagających prawidłowego świadczenia usług (rejestracja domen nie będących domenami polskimi tj. dzierżawionymi od Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej będącej odpowiedzialną za domeny krajowe)
Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać Serwis, oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych. Na Twój wniosek usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, tak aby nie służyły one już do Twojej identyfikacji, chyba że zostaniemy prawnie upoważnieni lub zobowiązani do przechowywania określonych danych osobowych, w tym w poniższych sytuacjach:
 • jeśli istnieć będą nierozwiązane kwestie dotyczące Twojego konta, takie jak nieuregulowane płatności na koncie lub nierozstrzygnięte roszczenia lub spory, będziemy przechowywać niezbędne dane osobowe do czasu rozwiązania problemu;
 • jeśli będziemy zobowiązani do zachowania danych osobowych w celu spełnienia zobowiązań prawnych, podatkowych oraz rachunkowych, będziemy przechowywać niezbędne dane osobowe przez okres wymagany przez obowiązujące prawo; i/lub,
 • w celu ochrony naszych uzasadnionych celów biznesowych, takich jak zapobieganie oszustwom lub zapewnianie bezpieczeństwa naszym użytkownikom.
Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak pseudonimizacja, szyfrowanie, polityki regulujące dostęp oraz przechowywanie, aby chronić przed nieautoryzowanym dostępem oraz niepotrzebnym przechowywaniem danych osobowych użytkownika w naszych systemach.

Twoje konto użytkownika jest chronione hasłem, więc zachęcamy do wybrania unikalnego i silnego hasła oraz ograniczania dostępu do komputera i przeglądarki, jak również wylogowywanie się za każdym razem po zakończeniu korzystania z Serwisu.
Serwis nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18. roku życia.
Webio Grzegorz Wołoszyn
ul. Gwiaździsta 8/52
66-400 Gorzów Wlkp.

https://www.webio.pl

Kontakt telefoniczny: 95 711 7188

Konto bankowe: mBank 41 1140 2004 0000 3802 5340 1160

Dane rejestrowe:
 • NIP: 599-26-88-099
 • EU VAT: PL5992688099
 • REGON: 080265578