Regulamin hosting Webio

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin stanowi umowę zawartą w formie elektronicznej lub pisemnej pomiędzy firmą Webio zwaną dalej Usługodawcą, a Klientem (użytkującym konto poczty elektronicznej, miejsce na strony WWW lub inną usługę za jaką Usługodawca wystawił fakturę) zwanym dalej Usługobiorcą, Klientem, Użytkownikiem lub Abonentem.
 2. Użytkownik, akceptując formularz rejestracyjny, oświadcza że:

a)      zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu Usługi,

b)      wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

c)      podane w formularzu rejestracyjnym dane są zgodne z prawdą,

d)     dokona wpłaty z tytułu opłaty abonamentowej za wybraną Usługę w terminie i na warunkach określonych w ofercie Webio oraz w § 3,

e)      wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Webio w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 r.,

f)       nazwa jego konta lub publikowanych domen oraz treści zamieszczane przez niego nie naruszają praw osób trzecich oraz nie działają wbrew prawu.

 1. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich modyfikacji.
 2. Niniejszy regulamin w wersji do druku stanowi załącznik pisemnej umowy zawartej pomiędzy Webio, a Usługobiorcą/Klientem, jeśli taka zostanie zawarta.
 3. Zawarcie umowy, na podstawie której następuje świadczenie Usługi, następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie go.
 4. Składając zamówienie i wnosząc opłatę, Usługobiorca uznaje wszystkie punkty niniejszego regulaminu za obowiązujące.
 5. Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane podaniem nieprawidłowych (błędnych lub nie prawdziwych) danych przez Usługobiorcę w trakcie aktywowania usługi i wynikające z tego konsekwencje formalne oraz konsekwencje mające wpływ na działanie usługi.
 6. Zamówienie usługi (również na okres testów) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez względu na to czy odbyło się ono poprzez interfejs na stronie internetowej usługodawcy, telefonicznie, e-mail czy w inny sposób.
 7. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich podmiotów korzystających z usług Webio,  niezależnie od tego czy korzystają oni z usług Usługodawcy bezpośrednio czy też przez podmioty współpracujące.
 8. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu nie będą rozpatrywane.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia korespondencji, także dotyczącej spraw formalnych i zawieranych umów w formie elektronicznej pocztą e-mail, wysłanej na adres Usługobiorcy.
 10. Webio jest uprawnione do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:

a)      klient poda dane żądane przez Webio niezgodnie z rzeczywistością,

b)      zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi,

c)      zachodzi obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne,

d)     uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Klient korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem,

e)      Klient naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.

§ 2

Zasady świadczenia usług

 1. Webio dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania swoich usług i ochrony danych znajdujących się na jego serwerach.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług Użytkownik zakłada konto hostingowe poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy rejestracja.webio.pl (w tym określenia rodzaju Abonamentu) i wybranie opcji 'ZAMÓW'.
 3. Po założeniu konta Użytkownik uzyskuje dostęp do wersji testowej konta hostingowego na okres 14 dni. Po tym okresie konto zostaje anulowane., chyba że Użytkownik zdecyduje się na aktywowanie konta poprzez uiszczenie stosownej opłaty abonamentowej.
 4. W przypadku nie uiszczenia przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej w terminie 14 dni od dnia aktywacji, konto ulega bezpowrotnemu skasowaniu.
 5. Uiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie 14 dni od dnia aktywacji jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika z Operatorem Umowy o świadczenie Usług, przy czym za datę rozpoczęcia świadczenia Usług przyjmuje się datę założenia konta. Z tą też datą biegnie okres trwania Abonamentu.
 6. Wszystkie dane dotyczące Usług rejestrowane są wyłącznie w zasobach sieci Usługodawcy, dla celów związanych z jej świadczeniem na rzecz Użytkowników.
 7. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika przez okres, na jaki wniesiona została Opłata Abonamentowa.
 8. W przypadku konieczności czasowego odłączenia dostępu do Usług, Webio zobowiązuje się do poinformowania o tym Użytkowników z wyprzedzeniem, chyba, że zachodzą okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 12 niniejszego Regulaminu.

§ 3

Płatności

 1. Rejestracja w usługach Webio odbywa się poprzez interfejs znajdujący się na stronie http://rejestracja.webio.pl
 2. Usługa zostaje aktywowana, gdy Usługodawca  uzyska potwierdzenie dokonania przez użytkownika opłaty abonamentowej za usługę. W przypadku, jeśli usługa nie zostanie opłacona w terminie 14 dni od daty rejestracji, zlecenie aktywacji usługi zostanie usunięte.
 3. 21 dni przed planowanym końcem opłaconego okresu abonamentowego usługi, Usługodawca wystawia fakturę na kolejny okres i przesyła w formie elektronicznej na konto pocztowe użytkownika. Przekroczenie okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty skutkuje blokadą usługi na okres 14 dni. Otrzymanie przez Usługodawcę w tym okresie potwierdzenia wpłaty opłaty abonamentowej spowoduje niezwłoczne odblokowanie dostępu do usługi. Po tym terminie, w przypadku braku zapłaty, nastąpi usunięcie aktywowanej usługi i wygaśnięcie umowy wraz z upływem terminu, na jaki ta umowa została zawarta.

§ 4

Rezygnacja z usług i rozwiązanie umowy

 1. Usługobiorca ma prawo zrezygnować z usług Usługodawcy, wysyłając o tym informację pocztą elektroniczną lub listem, z zachowaniem co najmniej 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rezygnacji wyłączenie usługi następuje z ostatnim dniem ostatniego opłaconego okresu.
 2. Rezygnacja z usług świadczonych przez Usługodawcę przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu kwoty nie wykorzystanego abonamentu.
 3. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług Usługobiorcy w przypadku, gdy będzie on zalegał z opłatami dłużej niż 14 dni od terminu dokonania wpłaty.
 4. Rozwiązanie przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym umowy o świadczenie usług następuje na skutek:

a)      Pisemnego oświadczenia Użytkownika o rezygnacji - z dniem zapoznania się z wnioskiem przez Usługodawcę.

b)      Jednostronnej decyzji Usługodawcy, podjętej w sytuacji gdy:

1)      Użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem i mimo wezwań do zaprzestania takiej działalności nadal to czyni w terminie 3 dni od wezwania,

2)      Użytkownik nie dokonał zapłaty tytułem opłaty abonamentowej za wybraną usługę w terminie i na zasadach określonych w §3,

3)      Na koncie umieszczane są treści niezgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi,

4)      Konto wykorzystywane jest niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad Netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników,

5)      Użytkownik działa na szkodę Usługodawcy.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu nie będą rozpatrywane.
 2. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników usług Webio niniejszego Regulaminu należy kierować na adres kontakt@webio.pl.
 3. Webio zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, bez uprzedniego indywidualnego uprzedzania Użytkowników.
 4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom na stronie usługi Webio pod adresem http://webio.pl/Informacje/2,Regulamin.html. Informacja o zmianie Regulaminu będzie publikowana z 14-dniowym wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2008 r.